O NAMA IZDAVANJE KARTICA PRIHVAĆANJE KARTICA POGODNOSTI PUTOVANJA NEKRETNINE SIGURNOST PODRŠKA UVJETI POSLOVANJA KONTAKTI
MyWay PBZ Card Business Account

Euro postaje službena valuta

Informacije o konverziji hrvatske kune u euro

UVOĐENJE EURA

1. siječnja 2023. godine euro će postati službena valuta Republike Hrvatske, a naša država dvadeseta članica Europske unije koja će koristiti euro kao službenu valutu i tako postati dio jedinstvenog europodručja.

Uvođenje eura jedan je od najzahtjevnijih projekata u našoj zemlji u kojem sudjeluju brojni dionici. Tako se i PBZ Card intenzivno pripremama kako bi korisnicima svojih Premium Visa kartica osigurao uspješan i što jednostavniji prelazak na novu službenu valutu.

Prelazak na euro izvršit ćemo automatski, bez ikakvih potrebnih radnji od strane naših korisnika, te ćemo im osigurati da i ubuduće koriste sve pogodnosti svoje Premium Visa kartice. O svim važnim informacijama u vezi s uvođenjem eura i korištenjem Premium Visa kartica svoje korisnike ćemo pravodobno obavještavati.

Novosti o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj dostupne su i na stranicama Hrvatske narodne banke.

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Konverzija troškova u euro

 1. Kako ćete preračunavati troškove koje je korisnik Premium Visa karticom napravio prije uvođenja eura? Odnosno po kojem tečaju ćete vršiti konverziju troškova napravljenih u kunama u troškove u eurima?

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

(Izvor: Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, čl.14).

 1. Hoćete li zaračunavati naknadu za preračunavanje troškova u euro?

Za konverziju (preračunavanje) troškova iz kune u euro PBZ Card neće naplaćivati naknadu.

 1. Hoću li troškove iz prosinca 2022. godine koje sam napravio u kunama plaćati u siječnju 2023. u eurima ili u kunama?

Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od datuma uvođenja eura. Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura u 00:00 sati i završava zaključno s četrnaestim danom u 24:00 sata.
Ako ćete račun s troškovima učinjenim tijekom 2022. godine u tom razdoblju plaćati  gotovinom, moći ćete to učiniti gotovim novcem u kunama ili eurima.
Ako ćete račun plaćati bezgotovinski i/ili putem digitalnih kanala, moći ćete to učiniti samo u eurima.

(Izvor: Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, čl.30 i 40).

 1. Po kojem ćete tečaju nakon uvođenja eura obračunavati troškove napravljene u drugim valutama (primjerice u američkom dolaru, britanskoj funti, švicarskom franku...)?

Konverzija do uvođenja eura kao službene valute se provodi prema tečajnim listama i pravilima za kartične transakcije.

Iskazivanje i pregled troškova

 1. Koliko dugo prije uvođenja eura te nakon njegovog uvođenja ćete iskazivati dvojne cijene na fakturama, cjenicima, web stranicama i ostalim materijalima?

 U skladu s Prijedlogom zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj:

 • PBZ Card nema obvezu dvojno iskazivati iznose na računima, promotivnim materijalima, pristupnicama.
 • PBZ Card je dužan u razdoblju dvojnog iskazivanja:
 • iskazati tarifu naknada/cjenik u kunama i eurima uz prikaz fiksnog tečaja konverzije na internetskoj stranici na jasan, čitljiv i lako uočljiv način.
 • kod ugovora o gotovinskom kreditu u kunama koji je odobren ili se nudi prije datuma uvođenja eura: ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS), odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu.

 (Izvor: Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, čl.46).

 1. Hoće li se svi mjesečni računi vidljivi primjerice na MyWay web i mobilnoj aplikaciji konvertirati u eure ili će stari računi ostati u kunama, a samo novi biti u eurima?

Računi izdani prije 31.12.2022. u MyWay aplikaciji ostaju u kunama.
 

Krediti

 1. Hoće li se promijeniti iznos mog postojećeg potrošačkog/gotovinskog kredita prilikom prelaska na euro? Koliko će on iznositi, odnosno na koji način ćete ga preračunati u euro i hoću li tom prilikom platiti naknadu za konverziju?

Kod kredita u kunama, a to su potrošački i gotovinski krediti koji se otplaćuju putem Premium Visa kartice, primjenjuje se fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanja na:

- nedospjeli iznos glavnice u kunama

- dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kunama

- ostale nedospjele iznose u kunama koji proizlaze iz ugovornog odnosa i

- ostale dospjele obračunate, a neplaćene iznose u kunama koji proizlaze iz ugovornog      odnosa.

PBZ Card neće naplaćivati naknadu za konverziju.

(Izvor: Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, čl.58).

 1. Što će biti s obročnom otplatom i drugim mojim obavezama koje sam napravio u kunama a trebam ih podmiriti nakon uvođenja eura, kako ćete njih konvertirati i hoće li se iznosi mojih obaveza promijeniti?

Kod obročne otplate primjenjivat će se fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanja na:

 • nedospjele rate/iznose
 • dospjele obračunate, a neplaćene rate/iznose.

Ostale neplaćene obveze bit će konvertirane iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja       konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

 1. Na koji način ćete preračunati odobreni limit po karticama s revolving kreditom, odnosno shopping kartici u euro (1.990,84?)?

Konverzija limita po revolving i shopping karticama iz kune u euro izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije, korištenjem svih pet decimala i zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja na prvu veću deseticu.

 1. Hoćete li promijeniti iznos kamate (zatezne kamate, kamate na potrošačke kredite, kamate na revolving kredite) prilikom prelaska na euro? Ako ćete ih mijenjati, koliko će one iznositi?

U ugovoru u kojemu je ugovorena fiksna kamatna stopa nakon datuma uvođenja eura kamatna stopa ostaje nepromijenjena.

(Izvor: Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, čl. 59).

Podizanje gotovog novca

 1. Na koji način ćete konvertirati limite za podizanje gotovog novca na bankomatima? Na primjer, ako limit trenutno iznosi 1.000 kuna mjesečno, koliko će on iznositi nakon konvertiranja u euro (132,72 eura)?

Konverzija limita za podizanje gotovine na bankomatima iz kuna u eure izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije, korištenjem svih pet decimala i zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja na prvu veću deseticu.

 1. Hoćete li limit za podizanje gotovog novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu zbrajati i iskazivati kao jedinstveni limit u eurima?

Iznosi za podizanje gotovog novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu neće se zbrajati i iskazivati kao jedinstveni limit u eurima.

Iznosi naknada

 1. Hoćete li mijenjati iznose svojih naknada?

PBZ Card neće mijenjati iznose naknada. Preračunavanje će se izvršiti primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

 1. Koliko će iznositi članarine za kartice, naknada za podizanje gotovine, TOT naknada za izradu nove kartice uslijed njezinog gubitka, naknada za novi PIN uslijed njegovog gubitka te druge naknade?

Članarine i sve ostale naknade ostaju iste, a preračunavanje iznosa će se izvršiti primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Premium Rewards program

 1. Hoće li se mijenjati omjeri Premium Rewards bodova i Premium Rewards paketa? Kako ćete izvršiti prijenos bodova i paketa u one u eurima?

Saldo bodova na 31.12.2022. se prenosi u 2023. godinu. Od 1.1.2023 vrijednost boda se konvertira primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Vrijednost paketa se konvertira primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Visa kartica sa srcem i projekt Činim dobro svaki dan

 1. Nakon uvođenja eura koliko ćete izdvajati u projekt „Činim dobro svaki dan“ za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem?

Ovdje ćemo dodati odgovor čim dođe.

Travel

   17. Zašto cijena avio karte koja je sada u kunama na webu nije kuvertirana u euro po fiksnom tečaju?

Sve agencije koje prodaju avio karte na hrvatskom tržištu u istom trenutku će prijeći na euro, a trenutak prelaska će odrediti IATA/BSP.

(- IATA- International Air Transport Association - Međunarodna udruga za zračni prijevoz

- BSP- Billing and settlement plan - Plan naplate i namire - elektronički sustav naplate koji je osmišljen kako bi olakšao protok podataka i sredstava između putničkih agencija i zrakoplovnih tvrtki.)

Prijavite se na newsletter i prvi saznajte naše akcije!

Potvrđujem da sam upoznat/a i suglasan/a sa Zaštitom i obradom osobnih podataka

Unošenjem gore navedenih podataka, suglasni ste da PBZ Card iste podatke može obrađivati u svrhe dostave marketinških materijala (newslettera). Svoju privolu za ovu obradu možete u svakom trenutku povući putem za to predviđene poveznice (linka) u svakom pojedinom primjerku newslettera ili putem web forme koja se nalazi ovdje. Napominjemo da će odjava biti aktivna najkasnije unutar sedam radnih dana od zaprimanja.

Kontakti

Kontakti
Korisnici kartica

Korisnici kartica

Poslovni partneri

Poslovni partneri

Odnosi s medijima

Odnosi s medijima

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Korisnici kartica

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Za korisnike PBZ Card Premium Visa kartica


01/ 61 24 422

Radno vrijeme Kontakt centra: od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati; subotom od 8 do 16 sati.

Za korisnike PBZ Mastercard i Visa kartica


01 / 48 91 333

Autorizacije


Premium Visa kartice

01/ 61 24 400

Mastercard i Visa kartice

01/ 48 91 333

PBZ Card Travel


Aranžmani

01/ 612 42 22

Avio karte

01/ 612 42 23 01/ 636 30 99 travel@pbzcard.hr https://www.pbzcard-travel.hr
Poslovni partneri

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Ugovaranje prihvaćanja kartica


PBZ Card d.o.o.

01/ 61 24 499 prodaja@pbzcard.hr

Operativna podrška


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 277 info.prodajnamjesta@nexigroup.com

Podrška u knjiženju i obradi transakcija


Nexi Croatia d.o.o.

01/ 61 24 433 prihvatkartica.transakcije@nexigroup.com
Odnosi s medijima

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Odnosi s medijima


01/ 63 63 077 pr.pbzcard@pbz.hr Media centar
Službenik za zaštitu osobnih podataka

PBZ Card d.o.o.

Radnička cesta 44, 10000 Zagreb

01/ 61 24 422

Službenik za zaštitu osobnih podataka


zop@pbzcard.hr